Copyright © Ben Midland 2005-2018, Portugal.

Niets uit een van door de schrijver uitgegeven werken mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke (e-mail is toegestaan) toestemming van de schrijver Ben Midland.
Ook gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Ben Midland of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

De inhoud van zijn boeken mogen worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Auteursrechten Ben Midland”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Ben Midland voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.